Điều chỉnh giá đất ( hệ số K ) vào năm 2023 có sự thay đổi

Điều chỉnh giá đất (hệ số K) được ban hành bởi UBND TP.HCM để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các địa điểm đất bị thu hồi trên địa bàn TP.HCM trong năm 2023.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tính toán giá trị đất để thực hiện các hoạt động như bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc ban hành quy định này có thể là để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo đúng quy định và bảo đảm quyền lợi của người dân được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng mức và công bằng.

Ví dụ: Bảng giá đất là 2 triệu đồng/m2. Trường hợp hệ số điều chỉnh giá đất khi nhà nước thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định là 2,5 thì khi đó giá đất cụ thể để tính giá bồi thường là 2,5 triệu đồng/m2

TOP